มข. การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนตำบลพระบุ

มข. การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนตำบลพระบุ

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จัดตรวจสุขภาพ ประเมินและให้คำปรึกษาในการรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนตำบลพระบุ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังสุขภาพ ค้นหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงและอื่น ๆ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนตำบลพระบุ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “อำเภอ มข. พัฒนา” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันพัฒนา อำเภอพระยืน ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณข่าวจาก http://www.ryt9.com/s/prg/2756220