จังหวัดขอนแก่น รวมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

*** วันนี้ (21 พ.ค. 63) ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563 บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ใช้กล้าไม้ทั้งหมด 1,500 กล้า ประกอบด้วยไม้ 4 ชนิด คือ ตะเคียนทอง ยางนา พะยูง มะค่าโมง และมะขามป้อม ปลูกตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดขอนแก่น และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

*** คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดขอนแก่น โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563

ขอบคุณข่าวจาก    https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12473&filename=index