นายกขอนแก่นแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะท้องถิ่นในการรับมือหลังโควิด

นายกขอนแก่นแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะท้องถิ่นในการรับมือหลังโควิด

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ร่วมสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองโลกหลังโควิด-19 ทางระบบ Zoom Meeting เกี่ยวกับประเด็น “การปรับตัวของท้องถิ่น หากโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของคนแล้ว ท้องถิ่นจะมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร” ซึ่งเป็นการดำเนินงานของโครงการวางแผนกลยุทธ์ในการนำนโยบายการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ควบคุมและดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนอีก 4 ท่าน คือ ผ.ศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ,นายวิพัฒนาชัย พิมพ์หิน เลขานุการสภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น วิถีชีวิตในการดำรงชีพ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม รูปแบบการเลือกซื้ออาหารซื้อสินค้า หรือแม้กระทั่งอาชีพของคนเราจะเปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการนำเอาเทคโนโลยี IOT มาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดได้เล็งเห็นว่า การที่เมืองขอนแก่นได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมือง Smart City นั้น เป็นนโยบายการพัฒนาเมืองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในเรื่องเทคโนโลยี เพราะ Smart City เป็นนำเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเมืองขอนแก่นมีจุดแข็งในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น Mice City การประชุมสัมมนา และการเป็น Medical Hub (ที่มีความพร้อมของเครือข่ายทางด้านสาธารณสุข มีการทำงานที่เข้มแข็งเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการควบคุม ป้องกัน และรักษา) หรือ แม้กระทั่งการพัฒนาสินค้าทางด้านการเกษตรต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น นอกจากที่จะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนั้น จะขอนำเสนอมาตรการในการทำงานหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1.การฟื้นฟู เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับคนขอนแก่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น

2.การกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการดำเนินการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆโดยการนำจุดแข็งของเมืองขอนแก่นมาใช้ เช่น การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ การดำเนินการตามโครงการรถไฟฟ้ารางเบา

3.การเสริมสร้างบรรยากาศของเมือง ทั้งการสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่อบอุ่น และเหมาะกับการลงทุน

ขอบคุณข่าวจาก   http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4693/นายกขอนแก่นแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะท้องถิ่นในการรับมือหลังโควิด