นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ในการจัดการเรียนการสอนแบบ NEW NORMAL

img

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ในการจัดการเรียนการสอนแบบ NEW NORMAL

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นางกฤษณา. แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้กำลังใจและร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียน คณะครู และผู้ปกครองของโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ NEW NORMAL หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และรองผู้อำนวยการ ,คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลางให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล (ซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นแห่งอื่นๆอีกในลำดับต่อไป) ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ทักทายกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง บริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าโรงเรียน ต่อจากนั้นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้พบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการปฏิบัติตนเองในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนการเป็นนักประชาสัมพันธ์จะที่จะต้องสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้าใจถึงมาตรการตามรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal 3+1 คือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ,หมั่นล้างมือเป็นประจำ ,รักษาระยะห่างทางสังคม และการเข้าเช็คอิน-เช็คเอาท์โปรแกรมไทยชนะ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งอนาคต คือ การมีบุคลิกใฝ่เรียนรู้ ,ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) นอกจากนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลได้พูดคุยกับกลุ่มแม่ครัว-พ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับมาตรการจัดโรงอาหารแบบใหม่ ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมพูดคุยกับเด็กนักเรียนและคุณครูในการเรียนการสอนแบบออนไซต์ และแบบออนไลน์ (ซึ่งการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ออนไซต์ เป็นการเรียนที่โรงเรียน/ห้องเรียนกับคุณครู 2.ออนแอร์ เป็นการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยชมการสอนทางโทรทัศน์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด 3.ออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนเป็นผู้กำหนด) สำหรับมาตรการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีการกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ ทั้งด้านสถานที่ ด้านสุขอนามัย ด้านคุณภาพการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน หรือ การนำกรณีศึกษาและองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 1.การสวมหน้ากากอนามัยทั้ง เด็กนักเรียน คณะครู ภารโรง แม่ครัว และผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมไปถึงการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 2.การมีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า-ออกของโรงเรียน โดยการสแกน QR-CODE เพื่อเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ 3.การจัดห้องเรียนแบบใหม่ โดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน ด้วยการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้ห่างกัน ซึ่งการจัดห้องเรียนแบบนี้ จะทำให้ 1 ห้องเรียนนั้นสามารถจัดที่นั่งได้ประมาณ 20 ที่นั่งเท่านั้น 4.การจัดระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E – CLASSROOM 5.การจัดโรงอาหารแบบใหม่ โดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานกำหนดอย่างน้อย 1 เมตร และการทำฉากกั้นระหว่างเด็กแต่ละคน ตลอดจนการให้แม่ครัวใส่หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ในขณะปรุงอาหาร และการตักให้บริการอาหาร 6.การจัดทำอ่างล้างมือ เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังการล้างมือบ่อยๆ 7.การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม และ การทำฉากกั้นในบริเวณที่นั่งเล่นด้านนอกอาคารเรียน 8.การจัดเตรียมการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีมาใช้หลากหลายรูปแบบ อาทิการศึกษาทางไกล เว็บไซต์ของสถานศึกษา สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, Zoom, Microsoft Team, Google Form, YouTube ตลอดจนการจัดทำโมเดลการเรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook group เนื่องจากเด็ก 94% มีเฟสส่วนตัว ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสำหรับเด็กนักเรียนที่ป่วยและไม่สามารถเรียนพร้อมเพื่อนได้ รวมถึงเด็กนักเรียนที่อยากทบทวนบทเรียนก็สามารถดูย้อนหลังได้ อีกทั้งยังสามารถส่งงานได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพ วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่ง และที่สำคัญคือแพลทฟอร์มนี้ใช้ฟรี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอฝากไปถึงเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู เกี่ยวกับการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น ตลอดจนทุกคนจะต้องมีความตระหนักในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

 

 

ขอบคุณข่าวจาก  http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4804/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%EF%BF%BD