นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพจิตอาสา เทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 63”

img

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพจิตอาสา เทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 63”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพจิตอาสา เทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563” ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้จิตอาสาของเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานชุมชน อสม. และจิตอาสาอื่นๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 70 คน และมีการประชุมระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 สืบเนื่องจากผลการตรวจสุขภาพของจิตอาสาในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มจิตอาสามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น มีภาวะอ้วนร้อยละ 51 รอบเอวเกินร้อยละ 62.3 น้ำตาลในเลือดสูงร้อยละ 49.1 ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 47.2 ซึ่งหากไม่มีการจัดการกับปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลต่อการเจ็บป่วย อาจเกิดเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจึงได้จัดทำการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้จิตอาสา มีความฉลาดรอบรู้สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยรูปแบบกิจกรรมในวันนี้เป็นการบรรยายให้กลุ่มจิตอาสามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพในแต่ละรายการ และเปิดโอกาสให้ได้วางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำโดย แพทย์หญิงสุจิรา ขวาแซ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และคณะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มจิตอาสาจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น

ขอบคุณข่าวจาก  http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4805/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%EF%BF%BD