ผู้ว่าฯขอนแก่น มอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

*** วันนี้ (1 มิ.ย. 63) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

*** ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Copa 19 ก็เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโกวิท 19 ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภออำเภอแวงใหญ่ ได้แจ้งแนวทางและมาตรการให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

*** โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้ดำเนินมาตรการต่างๆได้แก่การจัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจปกป้องกันไวรัสโควิด-19 จัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 5,000 ชิ้นแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลคอนฉิมจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับใช้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ประชาชนรวมทั้งจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นพื้นที่เสี่ยงตามจุดต่างๆร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิมและฝ่ายปกครองออกตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้านทุกเรือนจัดหา เจลแอลกอฮอล์มอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือนจะทำป้ายประชาสัมพันธ์รถประชาสัมพันธ์ การจัดรายการวิทยุรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการป้องกันโรคติดต่อทุกวันเป็นระยะกว่า 3 เดือน การจัดตั้งจุดคัดกรองยับยั้งการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนเป็นต้นมาจนสำเร็จลุล่วงซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลายลง จังหวัดขอนแก่นไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวมจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 124 คนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขอบคุณข่าวจาก   https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12494&filename=index