ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามการเปิดบริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

*** เมื่อวันที่ (19 พ.ค. 63) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ นั้น ผลการตรวจเยี่ยมพบว่า ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ของศูนย์การค้าเป็นอย่างดีโดยได้การดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้เรียนรู้หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและให้ความร่วมมือในการสแกนคิวอาร์โค้ด”ไทยชนะ”ซึ่งจะทำให้คุณภาพการเข้าใช้บริการในพื้นที่ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอข่างยิ่ง ได้มีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปใช้บริการในร้านค้าต่างๆ และกิจการในแต่ละแห่งเป็นไปตามมาตรฐานและในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและรักษาระยะเวลาเป็นอย่างดี และขอขอบคุณประชาชนที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค.เป็นอย่างดีในการลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและจากการตรวจเยี่ยมภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น นั้น นอกจากตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้า ที่ได้ปิดให้บริการตามประกาศในระยะที่ 1 ไป ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายหลังมีประกาศผ่อนปรนในระยะที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในการบริการประชาชน

*** นอกจากนี้ ได้ให้สำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 นำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ มาตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในบริเวณศูนย์การค้า และศูนย์อนามัยที่ 7 จะนำน้ำจากระบบหล่อเย็นของศูนย์การค้าฯไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณผู้ประกอบการ และผู้เข้าใช้บริการทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอให้รักษามาตรฐานไว้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 19 ให้ยุติลงได้โดยเร็ว โดยความร่วมมือของประชาชนทุกคน

*** และสืบเนื่องจากการประเมินในระยะที่ 2 จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะให้การประเมินมีความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด จึงให้หน่วยงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะทำการตรวจประเมินในวันที่ 21 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 พฤษภาคม เพื่อแจ้งผลการประเมินว่าเป็นไปตามที่ทาง ศบค. ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการจะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์นั้น ถือว่าคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ตรวจประเมินเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดเพื่อนำจุดแข็ง จุดอ่อน ที่พบ มาปรับปรุงและเป็นบทเรียนให้กับจังหวัดอื่นๆ ในระดับประเทศต่อไป โดยจะรายงานไปที่ ศบค.เพื่อให้เป็นการประเมินที่มีความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบสถิติในการประเมินอย่างอิสระต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก   https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12465&filename=index