ฝ่ายรบ.-ค้านเห็นชอบถกพรก.4 ฉบับ 5 วัน 27-31 พ.ค.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล แุถลงว่า ในการประชุมหารือรวมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติให้พิจารณาร่างพรก.ทั้ง 4 ฉบับตามที่ครม.
เสนอ เป็นรวมระเบียบวาระในการพิจารณา โดยกรอบเวลาในการพิจารณาพรก.ทังหมด 5 วันคือวันที่ 27-31 พ.ค.เริ่มเวลา 09.30 -20.00 น โดยฝ่ายค้านจะมีเวลาในการอภิปราย 20-24 ชัวโมง ส่วนฝ่ายรัฐบาล รวมครม.ด้วย ได้เวลาเท่ากัน ซึ่งในวันที่ 31 พ.ต.จะมีการลงมติพรก.ทั้ง 3 ฉบับ จากนั้นก้็จะเป็นการพิจารณา พรก.ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค พิจารณาต่อ และลงมติในวันเดียวกันเสร็จไม่เกินเวลา 20.00น.ทั้งนี้ในการประชุมทั้ง 5 วันเริ่มประชุมเวลา 09.30-20.00 น.ทุกวีน เพื่อเลี่ยงเคอร์ฟิวส์

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://siamrath.co.th/n/157275