สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการพัฒนายกระดับปรับภูมิทัศน์หนองแซง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

*** เมื่อวันที่  (27 มิ.ย. 63) ที่โครงการขุดลอกหนองแซง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นำสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ประจำปี 2563 เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ โดยมีนายสัมภาษณ์ ศรีหงษ์ นายอำเภอหนองเรือให้การต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พศ. 2561 – 2580 ซึ่งนำสู่การปฏิบัติให้ประชาชนได้พัฒนาความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นปัญหาสาเหตุการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและออกกำลังกายของอำเภอหนองเรือ

*** ทั้งนี้ หนองแซง เป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ เดิมมีสภาพเป็นป่ารก มีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก สภาพพื้นที่ของสระหนองแซงมีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ แต่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อำเภอหนองเรือ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ส่วนราชการ และภาคเอกชน โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง ร่วมกันพัฒนาหนองแซงให้มีความสะอาดในเบื้องต้น โดยความเห็นชอบของทุกภาคส่วน ให้มีการพัฒนาหนองแซงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหนองเรือ ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการประสานงานทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อส่วนรวม โดยประชาชนในตำบลหนองเรือ ร่วมในการดูแลรักษาสนองแซง ให้สะอาดสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน หรือโรงงานที่อยู่บริเวณรอบสระหนองแซงให้มีความสะอาด ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งสัตว์น้ำ ป่าไม้ คุณภาพแหล่งน้ำที่สะอาด ทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นและในอนาคตจะทำให้ชุมชนหนองเรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาหนองแซง

*** ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ ได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดลอกหนองแซง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเรือ งบประมาณ 488,000 บาท โครงการทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ หนองแซง งบประมาณ 450,000 บาท ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้รับงบประมาณ จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ประเภทโครงการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12561&filename=index