เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2563

 

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2563 พร้อมรองนายกเทศมนตรี ( นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ( นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร, นางกฤษณา แสนสอาด,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) ,ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระสำคัญในการประชุมดังนี้ 1.รายงานสถานการณ์โคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล 2.การจัดทำธนาคารอาหาร ( Food Bank) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจะใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักสวนครัวโดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาปลูกผักในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน เขต 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เขต 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เขต 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และเขต 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีพื้นที่ว่างที่ต้องการอนุเคราะห์พื้นที่ในการเพาะปลูก และประชาชนที่สนใจปลูกผักในบ้านตนเองเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดการพื้นที่ปลูกผักส่งเสริมธนาคารอาหารบนพื้นที่ว่างบริเวณบึงทุ่งสร้าง ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 3.รายงานการทำหน้ากากอนามัย (ผ้า) เพื่อแจกให้กับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หลังคาเรือนละ 2 ชิ้น ซึ่งในขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นและจิตอาสา สามารถผลิตหน้ากากอนามัย (ผ้า) ได้ถึง 102,232 ชิ้น และมีการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชน 28,232 ครัวเรือน (หลังคาเรือนละ 2 ชิ้น) โดยในส่วนที่เหลือนั้นจะมีการเตรียมแผนการแจกให้กับเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (คนละ 2 ชิ้น) และประชาชนในเขตเทศบาลมีความประสงค์เพิ่มเติมในการรับหน้ากากอนามัย (ผ้า) ตลอดจนประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแต่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาล ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 4.การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตลาดถนนคนเดินขอนแก่น ซึ่งวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นการเปิดถนนคนเดินครั้งแรก หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 (จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ถนนคนเดินได้งดให้บริการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา) ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตามมาตรการควบคุม ทั้งมาตรการหลัก และ มาตรการเสริม ตามขั้นตอนวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ถนนคนเดินขอนแก่น มีความปลอดภัย และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวขอนแก่นในช่วงวิกฤตนี้ด้วย 5.รายงานระบบลงทะเบียนให้ประชาชนใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยงของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 “ไทยชนะ” ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนของ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เป็นมาตรการผ่อนปรน สถานประกอบการลงทะเบียนรับ QR Code และให้ประชาชนทั่วไป Scan QR Code เพื่อใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยงของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มขึ้น จากการออกมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ของทางภาครัฐ รองรับประชาชนผู้ใช้บริการร้านค้าและหน่วยงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสามารถติดตามตัวได้ กรณีพบผู้ติดเชื้อ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ผู้นั้นใช้บริการร้านค้าใด และเดินทางไปจุดใดบ้าง รวมถึงเวลาที่เข้าใช้บริการ ผู้ที่ใช้งานในเวลาเดียวกันจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทางมือถือว่าว่ามีความเสี่ยง ซึ่งจะสามารถไปเข้ารับการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 6.การเตรียมความพร้อมเรื่องระบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) 7.การเตรียมความพร้อมกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
ขอบคุณข่าวจาก    http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4744/เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่%EF%BF%BD%EF%BF%BD