เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563

เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563” โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฏ์ สว่างไสว , นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล , นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ ) ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย ตัวแทนพี่น้องชุมชน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 มีวาระเพื่อรายงานผลให้ที่ประชุมได้รับทราบ ได้แก่ การรายงานสถานะการเงินกองทุนสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 , รายงานสถานะการเงินคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการฯ (LTC) , รายงานการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) , รายงานกาติดตามประเมินโครงการกองทุนสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562-2563 , รายงานการดำเนินงานการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) นอกจากนั้นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้หารือถึงประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องมีโครงการ/กิจกรรมสำหรับการดูแลผู้ที่จะก้าวสู้วัยผู้สูงอายุ อายุ 50 ปี ขึ้นไป เช่น การอบรมเรื่องเกี่ยวกับการออมหรือการลงทุน และการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเตรียมตัวเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ซึ่งผู้สูงอายุ จะสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป
ขอบคุณข่าวจาก   http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4780/เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ-เทศบาลนครขอนแก่น-