เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

img

เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม โดยมี รองนายกเทศมนตรี ( นายจุลนพ ทองโสภิต , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ) , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล ( นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ ) ,ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่นเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามเสนอ

ขอบคุณข่าวจาก  http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4786/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3/2563