เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฎ์ สว่างไสว , ดร.โกเมน กันตวธีระ) , นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ,โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ในลำดับแรกนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยมีนายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ให้การต้อนรับและนำคณะผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร (มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานกำหนดอย่างน้อย 1 เมตร) ,การจัดห้องเรียนแบบใหม่ (โดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน โดยการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้ห่างกัน ซึ่ง 1 ห้องเรียน จะสามารถจัดได้ประมาณ 20 ที่นั่งเท่านั้น) รวมไปถึงการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E – CLASSROOM โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้พบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนออนไลน์ นอกจากนั้นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางกำลังก่อสร้างอ่างล้างมือ เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังการล้างมือบ่อยๆป้องกันโรคโควิดอีกด้วย ต่อมาคณะผู้บริหารเทศบาลได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด โดยมีนางเนื่องนิตย์ พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ให้การต้อนรับและนำคณะผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น การจัดทำมาตรการเข้มข้นตั้งแต่จุดคัดกรองหน้าโรงเรียนมีการสแกน QR-CODE เพื่อเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ,โรงอาหาร (มีการเว้นระยะห่างและการนั่งทานอาหารนั้น จะให้นั่งหันหน้าออกทางเดียวกันเท่านั้น) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลได้กำหนดระยะห่างตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ปกครอง เป็นต้น นอกจากนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมซึ่งแบ่งได้ 2 หมวด ได้แก่หมวดที่ 1. การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรฎาคม 2563 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะต้องกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและช่วงวัยของนักเรียน โดยที่สถานศึกษาและครูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้ตามความเหมาะสม และจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลหลายรูปแบบประกอบกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยสามารถศึกษาตารางออกอากาศล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th หรือ www.dltv.ac.th เว็บไซต์ของสถานศึกษา สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, Zoom, Microsoft Team, Google Form, YouTube ฯลฯ กรณีที่ 2 หากไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามกำหนดในวันที่ 1 กรฎาคม 2563 ให้เตรียมความพร้อมการสอนการสอนออนแอร์ / ออนแอร์และออนไลน์ /ออนไลน์ /โรงเรียนเฉพาะที่ไม่พร้อม (กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง /นักเรียน / ครู และ สถานที่อาคาร มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีได้มากน้อยเพียงใด สำรวจความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครองและ ครู สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความสามารถในการใช้งาน ฯลฯ โดยนักเรียน ผู้ปกครองและครูจะต้องมีความพร้อมทั้งหมด ในกรณีจำเป็นสถานศึกษาอาจสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในลักษณะของการให้ยืมเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หมวดที่ 2. มาตรการด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ แม่ครัวใส่หมวกคลุมผม ใส่หน้ากากอนามัย ใส่ Face shield มีเจลล้างมือ เป็นต้น ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยังได้ฝากถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ทุกคนจะต้องมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัย เพื่อห่างไกลโควิค – 19
ขอบคุณข่าวจาก    http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4752/เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด-เพื่อเตรียมควา%EF%BF%BD