กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เบิกจ่ายเงินจากคลัง ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ศก.-สังคมจากโควิด

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง กำหนดให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทำระบบบัญชี ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และข้อ 24 กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้ฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกรมบัญชีกลาง

สำหรับขั้นตอนของการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หลักการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงินแทนกัน นั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 122 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามได้ที่กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 127 7256 ในวัน เวลาราชการ”Add Post Slider WD

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/273852