กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายรัฐติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล

 

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อมุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนดิจิทัล 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติราชการ กพร.ระยะ 3 ปี เรื่องที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โดยปี 2564 ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ กพร. ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าเครื่องกล อุตสาหการ ก่อสร้างทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เป้าหมาย 150 คนในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ รองรับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล หลักสูตร การสร้างรายงานผลในรูปแบบ Data Visualization บนระบบคลังข้อมูลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมแบบออนไลน์ (Virtual Classroom) ผ่าน Application Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง จำนวน 25 คน

ทั้งนี้ผู้รับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (DSD Warehouse) โดยใช้โปรแกรม Oracle BI Report การส่งออก รายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Excel PDF ทั้งนี้ ยังมีอีก 5 หลักสูตรซึ่งจะจัดอบรมระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนได้แก่ 1.การใช้ Power point เพื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ 2.เริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel 3.การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Google Data Studio 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ด้วย OBS Studio 5.การสร้างสื่อการสอนด้วย Camtasia และ Snagit ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรของ กพร.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลการฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วประเทศต่อไป

โดยนอกจากการฝึกทักษะให้แก่บุคลากรของ กพร.แล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่เปิดฝึกอบรมให้แก่แรงงาน และประชาชนทั่วไปอีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/222263