“เทพไท” เผยผลศึกษาเสนอยกฐานะ ภูเก็ต สมุย แหลมฉบัง หัวหิน ทุ่งสง แม่สอด เป็นเมืองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

วันที่ 26 พ.ย.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไข เรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง การพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่องการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ว่า คณะอนุกรรมาธิการ ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงสร้างการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแล้ว มาเป็นต้นแบบ

จึงได้พิจารณาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นๆตามความเหมาะสมอีกหลายแห่ง โดยเน้นรูปแบบพิเศษเชิงพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด เช่นจังหวัดภูเก็ต การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะจังหวัดจัดการตนเอง เช่น ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพื้นที่ ในบางส่วนของจังหวัด เช่น นครเกาะสมุย, นครแหลมฉบัง, นครแม่สอด, เมืองทุ่งสง, เมืองหัวหิน ฯลฯ

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ จะนำผลการศึกษาทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมีมตินำส่งให้กับรัฐบาล เพื่อนำไปผลักดันให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตุการขยายเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น เมืองทุ่งสง ต้องขยายเขตครอบคลุมศูนย์โลจิสติกส์ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ อบต.ที่วัง และตลาดการเกษตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลชมาย ให้มีพื้นที่สอดคล้องภารกิจของเมืองพิเศษด้านการขนส่ง ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ทั้งทางรางและทางรถยนต์ เพื่อเชื่อมระหว่างอันดามันกับอ่าวไทย และการขยายเขตพื้นที่เมืองหัวหิน ให้ครอบคลุมถึงพื้นที่สนามบินนานาชาติหัวหิน และเขาตะเกียบ เพื่อให้เป็นเมืองพิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบ

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/300835