PEA ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ เกิดฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลาก ระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการยกระดับมิเตอร์ให้พ้นระดับน้ำในจุดที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านหรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง