“บอร์ด OR” ตั้ง “ดิษทัต ปันยารชุน” นั่ง CEO คนใหม่

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทได้เสนอชื่อ และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามลำดับ

โดยบัดนี้กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทตามที่กล่าวมาแล้ว โดยการนี้บริษัทจะได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง นายดิษทัต ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไป

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก     https://siamrath.co.th/n/402419