“สภาสมาคมธรรมาภิบาล” จับมือ “เกษมบัณฑิต” สร้างองค์ความรู้ธรรมาภิบาล

ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมภิบาล เผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งที่ตนเองพร้อมด้วยคณะกรรมการของสภาสมาคมฯได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคมด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และที่สำคัญต้องยอมรับว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ขณะที่วันนี้สังคมไทยในโดยเฉพาะบางองค์กรกำลังประสบกับปัญหาของความไม่โปร่งใสหรือขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คงจะส่งผลดีหรือต่อยอดไปสู่การสร้างและพัฒนาคนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหารองค์กรให้เป็นผู้ที่ตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมและนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหนือสิ่งอื่นใดตนเองเชื่อว่าภายหลังจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการนั้นจากนี้ไปสภาสมาคมคงจะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตรวมทั้งสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาในการที่จะเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและองค์กรกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมกับการรังสรรค์และพัฒนาในมิติต่างๆภายใต้หลักธรรมาภิบาลกันต่อไป

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาและสร้างสรรค์สังคมมาอย่างยาวนานถึง 35 ปีเศษ และที่สำคัญ ดร.เกษม สุวรรณดี ผู้ก่อตั้งได้มอบภารกิจให้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นมรดกทางสังคม และจากการที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากสภาสมาคมธรรมาภิบาล และสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนและรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้งานวิชาการงานวิจัยและอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

จากการร่วมมือในวันนี้นอกจากมหาวิทยาลัยจะภาคภูมิใจต่อการเป็นพันธมิตรและครอบครัวเดียวกันแล้วขอเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยภายใต้คณะ หน่วยงานและบุคลากรล้วนแล้วแต่มีศักยภาพและพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันโดยเฉพาะการผนึกพลังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาและยกระดับสังคมในมิติต่างๆเพื่อตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในศตวรรษที่ 21

 

 

ขอบคุณข่าวจาก   https://siamrath.co.th/n/368329