องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น - KKL ขอนแก่นลิงก์
ศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมกันดำเนินการแก้ไข อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาล และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาล และอัญเชิญถุงของขวัญพระราชทานมอบให้แก่ตัวแทนผู้ป่วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เป็นโรงพยาบาลชุมชน M2 ขนาด 90 เตียง มีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง 7 สาขาหลัก ให้บริการประชาชนในเขตอําเภอกระนวนเป็นแม่ข่าย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล ตามความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การผ่าตัดข้อเปลี่ยนเข่าเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําร่อง เป็นต้น ในอนาคตโรงพยาบาลมีแผนจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อลดความแออัดและการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขอนแก่นอีกด้วย

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านผักหนาม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่มีการทำงานภายนอกรั้วโรงพยาบาลเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การส่งเสริมการบริโภคพืชสมุนไพร การบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับสถานการณ์โควิด รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการออกกำลังกาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งจาก โรงพยาบาล รพ.สต. โรงเรียน คนในชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความรุ้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการดูแลสุขภาพ และมีสุขภาพดี ห่างไกลโรค