ไทยร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญา MLI

อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI เป็นเครื่องมือภายใต้กรอบความร่วมมือของ OECD ว่าด้วยการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Base Erosion and Profit Shifting Project: BEPS) ที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนในระดับพหุภาคีโดยการนำมาตรการป้องกันการแสวงประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนโดยมิชอบมาบรรจุไว้ให้เป็นรูปธรรมในอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ

การเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ได้เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเสนอ ซึ่งนับเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ อีกทั้งเป็นปัจจัยบวกที่เพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยโดยกรมสรรพากรสามารถแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ได้ทำไว้กับต่างประเทศได้หลายฉบับในคราวเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนอีกด้วย

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/323564