ชาวขอนแก่นปลื้มร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน

ชาวขอนแก่น ปลื้มได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลูกหลานในอนาคต

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) หลังโรงไฟฟ้าดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีประชาชนในพื้นที่ หน่ยงานที่เกี่ยวของ และผู้บริหาร กฟผ.เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยรับพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับการใช้พลังน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้า โดยหลังจากนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าระดับภูมิภาค ที่สำคัญ คือ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อน

ด้าน นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. ได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งให้ความสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงาน CoP และ ESA เพื่อกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของโครงการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ น.ส.ดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท COT เป็นผู้ถ่ายทอดรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน การแก้ไข และติดตามการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแสดงข้อวิตกกังวลต่างๆ ก่อนนำไปปรับปรุงโครงการให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์

 

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำกับพลังน้ำ โดยมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) เพื่อไห้ระบบผลิตไฟฟ้าเกิดความเสถียรภาพ โดยจะมีกำลังการผลิต 24 เมกะวัตต์ ช่วยรองรับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น และภูมิภาคที่มีการขยายตัว ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากนี้ยังช่วยลดการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ รวมทั้งยังใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ได้ภายในปี 2566 อย่างแน่นอน

 

ประชาชนที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 26 ธ.ค.นี้ โดยสามารถส่งความคิดเห็นผ่านจดหมายธุรกิจตอบรับที่แจกในวันประชุมรับฟัง หรือสอบถาม คุณจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ : 02-934-3233 ต่อ 513 หรือ 091-4539154 และอีเมล : cheerapat.cot@gmail.com