NIA จับมือ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ สร้างต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

NIA จับมือ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ สร้างต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ จับมือ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ สร้างต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปั้นย่านศรีจันทร์-กังศดานเป็นย่านนวัตกรรมอาหาร การเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ลงนามความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ย่านศรีจันทร์-กังศดาน จ.ขอนแก่น ให้เป็น “ย่านนวัตกรรมอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า NIA มีแผนยกระดับนวัตกรรมในภาคอีสาน โดยตั้งเป้าผลักดันจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาคนี้ผ่านโครงการย่านนวัตกรรมจังหวัด ทั้งย่านศรีจันทร์และย่านกังศดาน เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองให้มีความโดดเด่น การลงทุนด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและคุณค่าใหม่ให้กับภาคอีสาน

โดยเฉพาะเรื่องอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าในการตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ และสร้างสีสัน ความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมือง กลุ่มธุรกิจนวัตกรรม ดนตรี-ศิลปะ-นันทนาการ เพื่อให้ย่านนวัตกรรมขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาค

NIA จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมขับเคลื่อนให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส การเริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรม การพัฒนาหรือทดลองนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงผลักดันทางด้านนโยบาย และกลไกที่ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยได้เติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำกับภูมิภาคนี้

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ปธ.เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า กลุ่มมิตรผล และ บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศไทย โดยจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ของเครือฯ มาสนับสนุนการพัฒนาย่านนวัตกรรมขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ในภาคอีสาน

ความร่วมมือระหว่าง NIA และ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงของประเทศไทยต่อไป

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7310040