กปภ. ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” 2566

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผนึกกำลังกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 ร่วมสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ณ จุดจ่ายน้ำของ กปภ. 234 สาขา นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งและประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมมอบถังสำรองน้ำให้แก่ชุมชนสู้ภัยแล้ง 28 แห่งทั่วประเทศ

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอรองรับความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่อาจขาดแคลนน้ำดิบในการนำมาผลิตน้ำประปา จึงได้จัดทำมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมกำชับให้ กปภ.สาขาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กปภ. ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร ได้แก่ กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ซึ่ง กปภ. ร่วมดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ตั้งแต่ปี 2546 ร่วมสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ณ จุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ ให้แก่รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา กปภ. ร่วมสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งจำนวน 87 ล้านลิตร

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงในการส่งจ่ายน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้ลูกค้าและประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงแล้ว กปภ. ยังได้ดำเนินโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มอบถังเก็บน้ำให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 มอบถังเก็บน้ำให้ 39 ชุมชน และดำเนินโครงการต่อเนื่อง ปี 2566 อีกจำนวน 28 ชุมชน อาทิ พื้นที่เทศบาลตำบลสีชมพู อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ชุมชนบือเร็งใน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พื้นที่ ม.8 บ้านห้วยตะเพียนทอง ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งในปีนี้ ตลอดจนสอดส่องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/431355