ส.อ.ท.ประเมินจีนเปิดประเทศหนุน ศก.ไทยขยายตัวทั้งท่องเที่ยว-ส่งออก จี้รัฐลดต้นทุนผลิตเพิ่มศักยภาพแข่งขัน

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน ภายหลังจากการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนทั้งภาคการผลิตและบริการ ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่ จึงประเมินว่า การที่จีนเปิดประเทศจะส่งผลเชิงบวกทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งความต้องการและอุปสงค์ในสินค้าที่ขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายหลังจากจีนเปิดประเทศจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีนให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประเทศของจีน ผู้บริหาร ส.อ.ท.เสนอว่า ภาครัฐจะต้องดูแลต้นทุนการผลิตให้เอกชนสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกได้ และมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าไทย รวมถึงอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจเพื่อแข่งขันและเจาะตลาดจีน มีการเตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิมหลังจากจีนกลับมาขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งให้แก่สินค้าไทย

นอกจากนี้เมื่อถามถึงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีน จากสถานการณ์ที่จีนยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่นั้น พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ ไม่มีความกังวล และมองว่าจะเป็นโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทยที่จะกลับมาฟื้นตัวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 280 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 จำนวน 5 คำถาม ดังนี้

1.อุตสาหกรรมมีแนวโน้มอย่างไร หลังจากจีนเปิดประเทศ (Single choice)

อันดับที่ 1 : ขยายตัว 45.4%

อันดับที่ 2 : ทรงตัว 45.0%

อันดับที่ 3 : ชะลอตัว 9.6%

2.จีนเปิดประเทศจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยในเรื่องใด (Multiple choices)

อันดับที่ 1 : ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ  80.0%

อันดับที่ 2 : ความต้องการและอุปสงค์จากจีนขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ผ่อนคลายหลังจีนเปิดประเทศที่ผ่อนคลายหลังจีนเปิดประเทศ 60.4%

อันดับที่ 3 : เพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศจากนักลงทุนจีน  37.1%

อันดับที่ 4 : ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนคลี่คลาย ทำให้ราคาวัตถุดิบ ทยอยปรับตัวลดลง 35.4%

3.ภาครัฐควรส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไรหลังจีนเปิดประเทศ  (Multiple choices)

อันดับที่ 1 : ดูแลต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ 74.3%

อันดับที่ 2 : สร้างความร่วมมือและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์  55.7%

อันดับที่ 3 : อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  55.4%

อันดับที่ 4 : เร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ  51.4%

4.ภาคอุตสาหกรรมควรปรับตัวเตรียมรับมือกับการเปิดประเทศของจีนอย่างไร (Multiple choices)

อันดับที่ 1 : ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน 63.2%

อันดับที่ 2 : เตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิม หลังจากจีนกลับมาขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ 57.5%ฃ

อันดับที่ 3 : พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 55.7%

อันดับที่ 4 : เร่งขยายตลาดสินค้าและบริการไปยังจีนในช่วงที่อุปสงค์จีนขยายตัว 46.8%

5.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศจีน ท่านมีความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีนหรือไม่ (Single choice)

อันดับที่ 1 : ไม่มีความกังวล 65.4%

อันดับที่ 2 : มีความกังวล 34.6%

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/419850