ไอคิวทะลุฟ้า – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

ไอคิวทะลุฟ้า – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวรายงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อไม่นานนี้

รศ.นพ.ชาญชัยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็น สถานที่รวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการภูมิปัญญาวิถีไทย จัดแสดงวิถีไทยที่สั่งสมและถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น ผสานการพัฒนาตามยุคสมัยจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่เข้ากับชีวิตประจำวัน นิทรรศการพลังงานธรรมชาติ จัดแสดงการเกิดพลังงานธรรมชาติรูปแบบต่างๆ พลังงานทดแทน พลังงานในอนาคต รวมถึงวิธีอนุรักษ์พลังงาน และนิทรรศการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จำลองรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในอนาคตที่เชื่อมโยงสังคมเข้ากับการศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ด้าน ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ทั้งของชาติไทยและสากล

 

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7535050