PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนโครงการฯ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 ส่งมอบโลหิตกว่า 100 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2565 PEA รับบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ได้โลหิต 25,107,916 ซีซี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรค ส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัว ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/419755