จังหวัดขอนแก่น มอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ แก่หน่วยงาน สถานที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

*** วันนี้ (27 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ แก่หน่วยงาน สถานที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

*** สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรา 43 ประกาให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดำเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะดังกล่าว มีสภาพ ได้แก่ 1. มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ 2. ปราศจากอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ 3. มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการ โดยดำเนินการจัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 1. ณ ทางเข้าหลักของสถานที่ (ทางเข้าประตูรั้ว) 2. บริเวณพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ 4. ภายในของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ในจำนวนที่เหมาะสม หากผู้ดำเนินการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 มีโทษตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

*** ในการนี้จังหวัดขอนแก่น ได้มอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ให้กับหน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 4. มณฑลทหารบกที่ 23 5. ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 6. สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 7. สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 8. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 9. เทศบาลนครขอนแก่น 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอบคุณข่าวจาก   https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12269&filename=index